TELEPÜLÉSÜNKRŐL

Igar község, Fejér megyében, a Mezőföld délnyugati részén, a Bozót-völgy és a Sárvíz-völgy közötti löszháton található. Határa völgyekre szabdalt. Természeti adottságai kedveznek a szőlőtermesztésnek. Több állóvize és patakja  is van, úgymint a Rezes-tó,

Hordóvölgy-vízállás és az Igari-tó, valamint a Bozót-patak és Pósa-patak.

Lakosának összlétszáma 1063 (2008-as adat).

Telefon

Email

hivatal@igar.hu

Cím

7015 Igar Fő u. 1. 

Ügyfélfogadás

Hétfőtől – Péntekig

Igar, Igar-Vámpuszta, Igar-Vámszőlőhegy

A község bemutatása

 

Igar ősi település, első írásos említése 1324-ből maradt fenn „IGOR” alakban. A név eredetére több elmélet létezik:

  • – Középiráni nyelvben az „igar”- erőst jelent és személynévként kerülhetett ide.
  • – Ógermán nyelvből, az „Ingvar” személynévből származik az óorosz „IGOR” személynév.

      Esetleg besenyő közvetítéssel is ide kerülhetett személynévként.

Tehát Igar személynévből keletkezett!

     

      Igar község területén a középkorban három önálló falu volt: IGAR, és VÁM és DÁD. A XVI. sz. végén mindhárom falu elpusztult, de önálló településként csak Igar települt újra. Ma a település három részből áll, 1871-től IGAR- hoz tartozik még VÁMPUSZTA és GALÁSTYA, valamint VÁMSZŐLŐHEGY és DÁDPUSZTA is. Így a lakosok összlétszáma 1040 (2008), mely szám sajnos egyre kisebb lesz.

      A középkori VÁM falu a közeli királyi vámszedőhelyről kapta a nevét. A középkori közlekedési viszonyokról tudni kell, hogy a Dunántúl déli részt ÉNY-DK irányban kettévágta, a Balaton vizét a Dunába juttató mocsaras völgyében kanyargó Sió-csatorna. A Mezőföldről Somogy ország felé alig egy-két helyen lehetett a Sió vizén átjutni. Ezekhez a fontos átkelő helyekhez, hidakhoz, révekhez telepedtek le a királyi vámszedők.

Lásd a régi magyar közmondást: „Amit megnyertünk a réven, elveszítettük a vámon!”

A népesség alakulása: 1900-ban 1786-an; 1949-ben 2577-en laktak a községben. A helyi lakosok számának alakulása csökkenő tendenciát mutat a világháborúkat követő évtizedekben, s így 1990-ben már csak 1254, 2001-ben pedig 1098 volt a lakosok összlétszáma Igar községben.

Határa: 4119 ha(1984). Ebből 2851 ha a szántó, 538 ha a rét, legelő. 1900-1950 között Mezőszilas községi közös tanács társközsége. 1990-től önkormányzat irányítja.

A lakosság jelentős része földművelésből él.

Műemlék jellegű épületek:

Igar községnek több történelmi nevezetességgel büszkélkedhet.
– Igaron található a barokk stílusú Református Templom, mely 1835-épült, és a település egyik legjelentősebb épülete.
– Vámpusztán található a késő barokk stílusban épült kastély (maradványai), melyet Hübner Ede tervezett 1773-ban.
Vámpusztán, azaz a Galástyán pedig egy bronzkori földvár romjaira leltek.

     

Ipara és mezőgazdasága:
1945-ben alakult a Nagydádi gazdasági szövetkezet, majd 1948-ban földműves-szövetkezet dádpusztai gazdasága alakult. Az 1950-60-as évek körül alakult Dózsa György Tsz. 1860 kh-on; a Március 21 Tsz. 1758 kh-on gazdálkodott. 1980-as évek elején egyesítették a simontornyai Tsz-szel. Fő termény a búza és a kukorica volt.

Jelentősebb földbirtokosok: Strasszer Vilmos vámi uradalma (3000 kh); Szabó Ernő kisdádi gazdasága (200 kh); Erdődy Sándor uradalma (1060 kh, 1920-as adat). Vacuum Oil Company Rt. uradalma (2286 kh); Belák Sándor (1000 kh, 1935-as adat). 1945-ben 3744 kh-at 518 igénylő között osztottak ki.

   1881-ben községi téglaégető üzem, 1900-ban Vám-pusztán sajtüzem, 1904-ben szívógázmotoros malom, 1928-ban szikvízüzem, 1930-ban tejüzem kezdte meg működését. 1924-ben Nyedám-Simontornya között gazdasági kisvasút épült.

      1950 után sokan a simontornyai bőrgyárban, és az ozorai üzemekben találtak megélhetést. 1917-ben Hangya Szövetkezet, 1930-ban Tejbegyűjtő alakult. A hitelügyleteket a cecei és a simontornyai takarékpénztárak bonyolították.

Oktatási intézmények:
1840-ben pusztai iskolák kezdték meg működésüket. A református népiskola, 1930-ig községi fenntartásban működött. 1928-ban Vám-szőlőhegyen, 1943-ban Igaron, 1944-ben Nagydádon állami elemi népiskola kezdte meg működését. 1941-ben Gazdasági Népház, 1943-ban ifj. otthon, 1957-ben művelődési klubszoba és könyvtár létesült.

Közművelődés:
Az 1940-es években az igariak előtt egyre több kulturális és kikapcsolódási lehetőség nyílt meg. Sorban alakultak a különféle egyletek, klubok, például: polgári olvasó egylet (1896), református legényegylet, községi leánykör, református dalárda (1924), Vám-szőlőhegyen olvasókör (1927). 1992-ben jelent meg a Néplap.

Egészségügy:
1876-tól községi szülésznő működött, 1900-ban a cecei orvosi körhöz tartozott a település. 1931-ben községi orvos és gyógyszerész van a faluban.

 

A község 2001. január 1-jén vált igazán önállóvá, ekkor szűnt meg a szomszédos településsel, Mezőszilas Önkormányzatával együttműködő körjegyzősége. Mivel e kistérség kevésbé fejlett a megye többi részéhez viszonyítva, a települést önhibáján kívül hátrányos helyzetűnek minősítik. A munkanélküliségi ráta igen magas, az országos átlag 3,68-szorosa, így az itt élő emberek elhelyezkedési esélye minimális, többségük szerény körülmények között él.

    

    

 A község címere

      A címer heraldikai leírása:

      A címer álló helyzetű háromszögű pajzs. Az osztatlan kék pajzsmezőben vörös sátor alatt a pajzs talp ezüst pólyával vágott. Az ezüst pólya felett egy nyitott, ezüst gyöngyökkel díszített, arany korona lebeg.

   A címer jobb oldalán, a kék pajzsmezőben: a sátorból kinövő, ezüst templomtorony látható. A templomtorony nyolcágú csillagban végződik, felette jobb haránt irányban egy emberarcú arany holdsarló lebeg.

   A címer baloldalán, a kék pajzsmezőben: a sátortól részben eltakart zöld hármas halomból kinövő, arany szőlőtőke látható. A szőlőtőke aranyvesszője egy aranykarót fon körbe. A szőlővesszőn: a karótól jobbra két aranyszőlőlevél és egy arany szőlőfürt: a karótól balra két aranyszőlőfürt és egy aranyszőlőlevél látható. A szőlőtőke felett bal haránt irányban egy emberarcú aranynap lebeg.

      A címer magyarázata:

   A község címerének három fő motívuma, a mai három település részt jelképezi a heraldika szabályainak figyelembe vételével.

   A címerben látható ezüst templomtorony a község nevét adó IGAR település részt jelképezi. Az igari református templom 1835- ben épült és a falu újkori történelmének egyik legjelentősebb épülete.

   A címerben látható ezüst pólya /sáv/ a közeli Sió- folyót és a fölötte látható arany korona VÁMPUSZTÁT jelképezi.

   A címeren szereplő hármas halomból kinövő szőlőtőke VÁMSZŐLŐHEGY-et jelképezi. A szőlő egyébként kedvelt heraldikai motívum, mivel egyben a bőség és gazdagság bibliai eredetű szimbóluma.

   A címerben szereplő nap és hold a magyar nép művészetében a férfit és a nőt jelképezi. A Honfoglalás- kori hitvilágunkból ránk maradva lett az Erdélyi Székelyek szimbóluma is. Itt a címerben e két égi test mint honfoglalás előtti pogány motívumok, Igar Honfoglalás előtti történelmi emlékeit jelképezik. Ezek közül csupán a legfontosabbakat említve: a galástyai bronzkori földvár, vámszőlőhegyi avar vezér lelet és az Árpád- kori nemzetségi földvár maradványai.

      Összegezve elmondható, hogy címerünk ún. mesélő címer. Kompozíciójával utal a település hármas jellegére. Motívumaival elmeséli Igar történelmét, Vámpuszta és Vámszőlőhegy nevét, illetve földrajzi fekvését.

E-ügyintézés

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen

 

Önkormányzat

Képviselők
Meghívó képviselő-testületi ülésre
Jegyzőkönyvek

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

Rendeletek

Önkormányzati helyi rendeletek

Szerződésnyilvántartások
Jelentések

Jelentés az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről

Hivatal

Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltsége

Munkatársaink

Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltsége ügyintézői és elérhetőségeik

Üvegzseb
Szociális szolgáltatások
Téli rezsicsökkentés
Nyomtatványok

Intézmények

Háziorvosi és védőnői szolgálat
Tanyagondnoki szolgálat

Cím: 7015 Igar, Fő út 1. Tanyagondnok: Kozma Katalin +36302307360

Igari Csipet Óvoda
Könyvtár - eMagyarország Pont
Igar Községért Közalapítvány
Igari Ifjúsági Klub
Igari Polgárőr Egyesület

Széchenyi 2020

Pályázatok

Önkormányzatunk nap, mint nap azon dolgozik, hogy lehetőségünkhöz mérten fejlesszük településünk infrastruktúráját. A folyamatos pályázatoknak köszönhetően projektjeink elindultak vagy elindulhatnak a megvalósítás útján. Honlapunkon és facebook oldalunkon folyamatosan számolunk be a munkálatokról. 

Igar község vízrendezésének folytatása

Utak fejlesztése, utak kezeléséhez munkagépek beszerzése

A projekt keretében 1 db MTZ 820 60 kW teljesítményű traktort, a munkagépek használatához, valaminta földutak karbantartásához és a téli időszakban a település bel- és külterületén hóeltakarítást elősegítő 1 db hó- és földtolólapot 2500mm munkaszélességgel szerzünk be. Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

 

A projektet Mezőszilas Község Önkormányzata valósította meg, mint Gesztor önkormányzat. A projektben részt vesz, Sáregres, és Igar település is.

 

Igar község vízrendezése

A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Igar község központjában lévő, a vízkárelhárítást szolgáló medrek és műtárgyak vagy nincsenek kiépítve, vagy a meglévők nincsenek kellő kapacitásra, állékonyságra kiépítve. Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

 

Közérdekű

Fontos linkek

Pályázatok

Bursa Hungarica pályázat

Üvegzseb

Adatigénylési szabályzat

EP Választás 2019.

Országgyűlési Választás 2018.

Népszavazás - 2016.

Turizmus

Látnivalók

Élelmiszerbank Egyesület

Videók

Fényképek

Igar, Igar-Vámszőlőhegy

Közérdekű híreink

Tájékoztató a községben megkezdődött fejlesztésről

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló - fejlesztésről A kedvezményezett neve: Mezőszilas Község Önkormányzata A projekt címe: Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása A szerződött...

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2020. 10. 01.

M E G H Í V Ó  Tisztelettel meghívom Igar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 1. napján, 1400 órakor tartandó nyilvános ülésére  Az ülés helye: Az Önkormányzat tanácskozóterme - Igar Fő u. 1. szám.  N a p i r e n d i   p o n t o k:   1.)...

Utak fejlesztése, munkagépek beszerzése

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósuló - fejlesztésről A kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata A pályázati felhívás neve, kódszáma: A vidéki térségek kisméretű...

LÁTNIVALÓK

Nézzen körül nálunk

Településünk a 64. számú főútvonalon közelíthető meg. A környék vadászati és horgászati lehetőségeket kínál az idelátogatóknak. 10 kilométeren belül található a Simontornyai és az Ozorai vár.