Központi orvosi ügyelet rendelője

A Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1. napjától Társaságunk élátja el a Simontornyi ügyeleti feladatokat, melynek ellátási területe kiterjed Belecska, Dég, Fürged, Gyönk, Igar, Kisszékely, Mezőszilas, Nagyszékely, Ozora, Pincehely, Pálfa, Simontornya, Tolnanémedi község közigazgatási területeire.

A központi orvosi ügyelet rendelője:

7081. Simontornya, Hársfa utca 39.

Ügyeleti időszak:

hétköznap: 16 órától másnap reggel 8:00 óráig

hétvégén és ünnepnapokon: 8:00 órától másnap 8: 00óráig.

Bursa Hungarica Pályázati kiírás 2022. forduló

Igar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját.

 

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022. tanév II. féléve és a 2022/2023. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2022/2023. tanév, 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév)

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve az alábbi linkeken:

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Benyújtási határidő: 2021. november 5.

Igar, 2021. október 4.

Molnár István s.k.
polgármester

 

 

Tanyagondnoki állás

Igar Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A településen élők alapvető szükségletei kielégítését segítő szolgáltatásokhoz történő hozzájutás elősegítése. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó rendelkezései és a tanyagondnoki szolgálatokról szóló helyi rendelet szabályai, valamint az Igar 2. Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

8 Általános,

B kategóriás jogosítvány,

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

tanyagondnoki képzés vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

tanyagondnoki alapképzettség megléte,

tanyagondnoki munkatapasztalat,

helyismeret,

legalább 2 éves gépjármű vezetési gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

jó szintű kapcsolatteremtő készség,

empátia,

rugalmasság,

szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz,

képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,

vezetői engedély másolata,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik a pályázatban foglalt adatokat és azt célhoz kötötten kezelhetik,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár István polgármester nyújt, a +36-30-530-2078-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Igar Község Önkormányzata címére történő beküldésével (7015 Igar, Fő utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I / 782 – 1 / 2021., valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

vagy

Személyesen: Igar Község Önkormányzata, Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1.

vagy

Elektronikus úton: Molnár István polgármester részére az igarphiv@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az eredményről a polgármester a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Igar Község Önkormányzata hirdetőtáblája és a www.igar.hu weboldal.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázatnak a Személyügyi Központ, a fenntartó internetes oldalán, a helyben szokásos módon történő közzétételével, és a testületi döntés előkészítésével.

Határidő: 2021. június 18.

Felelős: Molnár István polgármester

 

 

Állampapír befektetés díjmentesen otthonról értékes nyereményekért

Már több mint 24 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy Ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyitottak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már
58 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.

Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?

Ha ellátogat a www.magyarorszag.hu honlapra, úgy a jobboldali menüsor alján talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és kitöltése útján tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemélyként kényelmesen otthonról, az Ön által megválasztott időpontban normál vagy Kincstári Start-értékpapír számlát nyitni.

Ha 2021. április 19 – június 30-a között teszi ezt meg, még egy nyereményjátékban is részt vehet, állampapír vásárlásra beváltható utalványért. Játék részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a kincstári értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hasonló a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel ez is díjmentes.

Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni és vezetni, de miért éppen állampapírba fektessünk, és miért a Kincstárban tegyük ezt?

A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis népszerű befektetési lehetőség a Kincstár, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már meghaladta a 484 ezret.

De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez?

  • Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a lakossági állampapírok esetében kiemelkedő hozamot is biztosít. Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP Plusz sávosan emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot biztosítanak a befektetői számára.
  • Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag szűk termékkört forgalmaz, egyben azt is jelenti, hogy ebben a körben specialista is egyben. Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, a kényelmi szolgáltatások biztosításában, továbbá hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
    • Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú (infláció + 3%) és több módon is támogatott befektetési lehetőséget.
    • A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP).
  • Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Ha a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár, vagyis egy teljes mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag teljessé teszi a befektetés biztonságát.

Tehát ha Ön állampapírt kíván vásárolni, és élni szeretne a modern technika adta lehetőségekkel, akkor ezt az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR és MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével megteheti, ha viszont ezt személyesen kívánja megtenni, úgy keresse a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazó kirendeltségeit (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/).