MEGHÍVÓ ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ TAKARÉKOSKODÁS KÉPZÉS, FÓRUM

Igar Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001 azonosító számú „Igar Község vízrendezésének folytatása” megnevezésű
projekt keretében a település legkritikusabb csapadékvíz-elvezető hálózatát fejlesztette 1336 m hosszon.

Képzés és fórumon a megjelentek hasznos tanácsokat kapnak a környezeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásról, kiemelten a vízvédelem fontosságáról.

A képzés az alábbi témaköröket öleli fel:
környezetvédelmi alapismeretek,
környezeti problémák,
környezettudatosság formái,
energia- és vízmegtakarítási tippek, tanácsok,
hulladék – szelektív hulladékgyűjtés, hulladék-megelőzés,
hogyan legyünk tudatos fogyasztók?

Időpont: 2021. november 24. szerda, 9 óra

Helyszín: Igar Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal – Igar, Fő u. 1.

PROGRAM:
9:00 – 9:10 MEGNYITÓ BESZÉD
9:10 – 10:40 ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ TAKARÉKOSKODÁS – KÉPZÉS, FÓRUM
Takács Balázs környezetmérnök, pályázati szakértő
10:40 – KÉRDÉS-VÁLASZOK

Az eseményen számítunk részvételére.
Igar Község Önkormányzat

 

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

HIRDETMÉNY használt járdalap értékesítésre

Tisztelt Igari Lakosok!

Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíteni kíván 1000 darab 40x40x5 cm nagyságú használt járdalapot.

Igar Község Önkormányzata az ép járdalapot 400.- Ft/db, a sérült járdalapot 200.- Ft/db áron értékesíti.

Egy kérelmező maximum 100 darab járdalapot vásárolhat.

A Képviselő-testület a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében dönt az értékesítésről.

Az Igénylő a járdalap vásárlására irányuló írásbeli kérelmét 2021. november 15. napjáig Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.) nyújthatja be, illetve a bejárat melletti gyűjtőládába helyezheti el.

Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a Kérelmező nevét, címét, adószámát, (adóazonosító) valamint
 2. azt, hogy hány darabmilyen minőségű (ép vagy sérült) – járdalapot kíván vásárolni.

Pozitív döntés esetén a járdalap elszállításáról – az ellenérték kiegyenlítését követően – a kérelmezőnek kell gondoskodnia.

Tisztelettel:

                                                     Molnár István s. k.

                                                               polgármester

Hirdetmény tüzifa támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek Igar Község Önkormányzata

tűzifa támogatást

 

tud biztosítani. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

 

 1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít annak az Igar község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ és
 2. a) aktív korúak ellátására,
 3. b) időskorúak járadékára,
 4. c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, valamint
 5. d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
 6. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 7. f) gyermekét egyedül nevelő szülő,
 8. g) 72 éven felüli,
 9. h) ápolási díjban részesül.

 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

 1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

 

Egyéb feltételek:

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul, melyhez a szükséges igazolásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.

A kérelmeket 2021. november 1. napjától 2021. november 30. napjáig lehet benyújtani Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.).

Igar-Vámon (orvosi rendelő) hétfő és szerdai napokon 12:30-13:00 óráig, Igar-Vámszőlőhegyen (Művelődési Ház) hétfő és szerdai napokon 12:00-12:30 óráig ügyintézőnknél leadhatóak a kérelmek.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2021. december 31. napjáig dönt.

 

A döntést követően a polgármester – a tűzifa Önkormányzatunkhoz történő megérkezését követően – de legkésőbb 2022. február 15. napjáig gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.

A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

A kérelem nyomtatványokat Igar Község Önkormányzatánál (7015 Igar, Fő u. 1.) lehet beszerezni.

 

Igar, 2021. november 2.

 

Tisztelettel:

                                                                                    Molnár István s. k.

                                                                                              polgármester

14 éven aluli gyermekek települési természetbeni támogatása

Tisztelt Szülők!

Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló  8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére minden év decemberében Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő 14 éven aluli gyermek részére települési természetbeni támogatást nyújt.

14 éven alulinak számít az a gyermek, aki a tárgyév december 31. napjáig a 15. életévét nem töltötte be.

A támogatás iránti igényt minden év november 1. – november 30. között lehet benyújtani a fenti rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

A természetbeni támogatás értéke 15.000.- Ft/fő

A támogatásról a polgármester legkésőbb december 10. napjáig dönt.
A települési támogatás kiosztására a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2021.október 29.

Tisztelettel:

Molnár István s.k.
polgármester

1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékműsor

Igar Község Önkormányzata sok szeretettel várja Önt és családját
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsorára.

Időpont: 2021, október 23. 14:00

Helyszín: Igar – Vámszőlőhegy, Művelődési Ház
Az igari faluháztól és az igari-vámi közösségi háztól buszjárat indul.
A busz indulása: Igar, Falház 13:30
Igar-Vám, Közösségi Ház 13:40

Központi orvosi ügyelet rendelője

A Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1. napjától Társaságunk élátja el a Simontornyi ügyeleti feladatokat, melynek ellátási területe kiterjed Belecska, Dég, Fürged, Gyönk, Igar, Kisszékely, Mezőszilas, Nagyszékely, Ozora, Pincehely, Pálfa, Simontornya, Tolnanémedi község közigazgatási területeire.

A központi orvosi ügyelet rendelője:

7081. Simontornya, Hársfa utca 39.

Ügyeleti időszak:

hétköznap: 16 órától másnap reggel 8:00 óráig

hétvégén és ünnepnapokon: 8:00 órától másnap 8: 00óráig.