Tanyagondnoki állás

Igar Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A településen élők alapvető szükségletei kielégítését segítő szolgáltatásokhoz történő hozzájutás elősegítése. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó rendelkezései és a tanyagondnoki szolgálatokról szóló helyi rendelet szabályai, valamint az Igar 2. Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

8 Általános,

B kategóriás jogosítvány,

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

tanyagondnoki képzés vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

tanyagondnoki alapképzettség megléte,

tanyagondnoki munkatapasztalat,

helyismeret,

legalább 2 éves gépjármű vezetési gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

jó szintű kapcsolatteremtő készség,

empátia,

rugalmasság,

szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz,

képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,

vezetői engedély másolata,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik a pályázatban foglalt adatokat és azt célhoz kötötten kezelhetik,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár István polgármester nyújt, a +36-30-530-2078-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Igar Község Önkormányzata címére történő beküldésével (7015 Igar, Fő utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I / 782 – 1 / 2021., valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

vagy

Személyesen: Igar Község Önkormányzata, Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1.

vagy

Elektronikus úton: Molnár István polgármester részére az igarphiv@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az eredményről a polgármester a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Igar Község Önkormányzata hirdetőtáblája és a www.igar.hu weboldal.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázatnak a Személyügyi Központ, a fenntartó internetes oldalán, a helyben szokásos módon történő közzétételével, és a testületi döntés előkészítésével.

Határidő: 2021. június 18.

Felelős: Molnár István polgármester