IGAR KÖZSÉG ÉS VÁMPUSZTA IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

111 308 688 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 84,576043 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023.12.30.

A projekt tartalma

Korábban a település ivóvízében vas és ammónia haladta meg a rendeletben előírt határértéket. A vízmű biztonságos vízellátását szolgáló új kút a földtani védettség, a vízigény, a jobb vízminőség, a földtani adottságok, és a minél kedvezőbb költségek figyelembe vételével a 100 – 120 m között feltárható felsőpannon vízadó rétegek bekapcsolásával valósult meg.

A vízműnél 2 db mélyfúrású kút szolgáltatja a település ellátását biztosító vízmennyiséget.

A rendszer kapacitása: 25 m3/ó x 23 ó = 575 m3/=d, ami a csúcs vízigények kielégítésére szolgál.

Ennek megfelelően a javasolt technológia:

  • A kutakból a magas vas; mangán és ammóniatartalom miatt új vízkezelő berendezésre építése
  • Klóradagolás törésponti klórozással
  • Kevertágyas homokszűrés kialakítása a képződött csapadék kiszűréséhez
    Aktívszenes szűrés a klór-amin származékok eltávolításához.
  • A kezelt víz új 50 m3-es tárolóba kerül, majd innen a meglévő nyomásfokozóval a hálózatba, ill. a meglévő magas tárolóba kerül.
  • A szűrők visszamosatása során keletkező mosóvizek ülepítése statikus ülepítőben. Iszap elszállítás hulladéktárolóba.

Kapcsolat

Igar Község Önkormányzata
7015 Igar, Fő utca 1.
+36 25/506-106
igarphiv@gmail.com

Igar község vízrendezése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

 

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapok támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

 

A kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

A projekt címe: Igar Község vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 87 692 600 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A csapadékvíz elvezetése Igar község életében jelentős, talán az egyik legjelentősebb, amely évről évre ismétlődő megoldandó gondot jelent. A település egyes részeit hol itt, hol ott, bizonyos területeket évről-évre elönti a külvízgyűjtők irányából érkező nagy mennyiségű hordalékos víz.

A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Igar község központjában lévő, a vízkárelhárítást szolgáló medrek és műtárgyak vagy nincsenek kiépítve, vagy a meglévők nincsenek kellő kapacitásra, állékonyságra kiépítve.

 

Ezen problémák megoldására nyújt lehetőséget a pályázati támogatás.

 

A fejlesztéssel megvalósítható a víz,- és hordalék visszatartás, csökkenthető a lakóházak irányában eddig kialakult elöntés veszélye. A műszaki kialakítással javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település egésze.

Megvalósulhat egy olyan összefüggő hálózat, amely övárok – hordalékfogó – megfelelő kapacitású vízlevezető – befogadó láncolatot alkot.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

Igar Község vízrendezésének folytatása TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001

Kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

Projekt címe: Igar Község vízrendezésének folytatása

Szerződött támogatás összege: 54.902.390 Ft

A projekt befejezési dátuma: 2023. február 28.

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása

Igar község topográfiai adottságaiból adódóan – részben katlan jelleg – az alapvető problémát a völgyfenéki fekvés, az erózióra hajlamos talaj, a nagy eséskülönbségekből adódó hordalékos vízlevonulások és a gyors összegyülekezések okozzák. A hordalék visszatartás a részvízgyűjtőkön nem megoldott, minden lemosott hordalék a kisebb esésű belterületi szakaszok határán, vagy magában a belterületben ülepedik ki, rosszabb esetben a belterületbe, az épületekbe bejut, meder- és műtárgyfeltöltődést, torlaszt, épületelöntést okoz.

A fejlesztés tárgyát képező tervezett vagy meglévő, de fejlesztésre szoruló vízelvezető elemek befogadója a Bozót patak medre lesz. Ezen mederszakaszok olyan állapotban vannak az Arany János utca alsó-középső szakaszán, hogy az 1,02 km2 vízgyűjtővel rendelkező levezető rendszer hozamait szállítani nem tudják. A vízgyűjtő felületét szántó művelésben lévő terület borítja. A vízgyűjtőterület Igar településhez tartozó közvetlen részének magas pontja 150 m szinten helyezkedik el. A befogadó Bozót patak 100 m szinten helyezkedik el, a magasságkülönbség 50 m, ami jelentős annak tükrében, hogy a terepi lefolyás hossza mintegy 1.500 m. A település hatékony vízkárelhárítási-védekezési tevékenységének alapvető feltétele, hogy a jó mederállapot megvalósuljon és az meg is maradjon. Érvényes ez az utcaszintű és a befogadó medrekre, műtárgyak is egyaránt.

A fejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben a káresemények kizárhatók, elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek. Ezzel a fejlesztéssel megfelelő alapot lehet biztosítani a település csapadékvíz hálózatának, a burkolt felületekről levezetendő vízhozamok megfelelő befogadóba való bevezetéséhez is, a vízkáresemények megelőzéséhez.

Az Önkormányzat felmérése szerint az elöntésektől közvetlenül védendő értékek összességében 275,2 millió Forint értéket képviselnek, ami a pályázott összeg 5,73-szerese, így kijelenthető, hogy gazdasági szempontból is jelentős a beruházás. A projekt a lakóterületek védelmén túl, mezőgazdasági területek védelmét szolgálja.

A projekt komplexitását erősíteni kívánjuk többféle szemléletformáló eszköz, rendezvény révén. A szemléletformálás fókuszában a felelős vízgazdálkodás és vízfelhasználás van.

 

A projekt befejezési dátuma: 2023. év február hó 28. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001

 

Tájékoztató a községben megkezdődött fejlesztésről

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

A kedvezményezett neve: Mezőszilas Község Önkormányzata

A projekt címe: Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege:   6 992 757 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektet Mezőszilas Község Önkormányzata valósította meg, mint Gesztor önkormányzat. A projektben részt vesz, Sáregres, és Igar település is.

A projekt során megvalósult az ASP rendszer tesztelése, élesítése az Önkormányzati adó, Iktatás, Gazdasági rendszer, Ingatlan vagyon adatainak migrációja a régi szoftverből az új ASP rendszerbe.

Megtörtént az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer csatlakozása.

Megtörtént az Önkormányzati szakrendszer adatminőségnek javítása, tisztítása, a szakrendszerekbe bemigrált adatok ellenőrzése az ASP rendszer ellenőrzési moduljaival.

A tevékenység keretében kialakításra került három szabályzat, amely a gazdasági és pénzügyi szabályzat, IT biztonság szabályzat, Iktatás és iratkezelés szabályzat.

A tevékenység keretében megtörtént az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

Beszerzésre kerültek az ASP rendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök és kártyaleolvasók, melyek a Közös hivatal három kirendeltségén Sáregresen, Igaron és a gesztor településen Mezőszilason kerültek telepítésre.

A projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00351

 

NYERTES PÁLYÁZAT: ZÁRTKERTI ÚTFELÚJÍTÁSA ÉS TÜNDÉRKERT LÉTESÍTÉSE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A ZÁRTKERTI PROGRAM KERETÉBEN 10 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ HAZAI TÁMOGATÁST NYERT EL IGAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁRTKERTI ÚTFELÚJÍTÁSRA ÉS TÜNDÉRKERT LÉTESÍTÉSÉRE.                                                                                               

A Zártkerti Program „a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” kiírt pályázatán elnyert 10.000.000 forint értékű vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Igar 1773 hrsz. zártkerti út felújítása és Tündérkert létesítése. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében megvalósul a zártkerti út 535 méteres szakaszának felújítása, valamint kialakításra kerül egy 160 fából álló gyümölcsös is. A Tündérkertbe kizárólag őshonos gyümölcsfajtákat telepítünk, így elősegítve a magyar gyümölcsök biodiverzitásának megőrzését. A projekt során az önkormányzat együttműködik az Igari Ifjúsági Klubbal és az Igar Községért Közalapítvánnyal. Az egyesületek tagjai közreműködnek a közmunkások és önkéntesek beszervezésében, szállításuk leszervezésében, illetve ivóvíz és alapanyag-szállításban, továbbá az Igari Ifjúsági Klub részt vesz a Tündérkert kialakításában is. Az Igari Polgárőr Egyesület segédkezik a lakosság tájékoztatásában és a rongálás megelőzésében. A beruházás 2020 őszén fejeződik be.

Utak fejlesztése, munkagépek beszerzése

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

A kedvezményezett neve:
Igar Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése nevű

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás

A projekt címe, azonosítószáma:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Igar községbencímű

1824354283 azonosítószámú

A szerződött támogatás összege: 7 290 376 HUF

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében 1 db MTZ 820 60 kW teljesítményű traktort, a munkagépek használatához, valaminta földutak karbantartásához és a téli időszakban a település bel- és külterületén hóeltakarítást elősegítő 1 db hó- és földtolólapot 2500mm munkaszélességgel szerzünk be.

A beszerzett eszközöket az önkormányzat a kül- és belterületi útjainak karbantartásához és felújításához fogja használni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat területén 53,49 km kiépítetlen út van, melyek az időjárási és használati viszonyok miatt folyamatos karbantartást igényelnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018.12.31.