Szociális célú tüzelőanyag támogatás 2023

H I R D E T M É N Y

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek Igar Község Önkormányzata

barnakőszén formájában szociális célú tüzelőanyag támogatást

tud biztosítani. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

 

§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 10 q barnakőszenet (a továbbiakban: tüzelőanyag) biztosít annak a Igar község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki lakóháza elsődleges fűtésére olyan módszert alkalmaz, amely alkalmas a barnakőszénnel történő üzemeltetésre és aki

a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban és a rendkívüli települési támogatásban részesülők) jogosult, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) gyermekét egyedül nevelő szülő,
g) 72 éven felüli,
h) ápolási díjban; gyermekek otthongondozási díjában részesül.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

§ (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Egyéb feltételek:

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul, melyhez a szükséges igazolásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.
A kérelmeket 2023. október 1. napjától 2023. október 31. napjáig lehet benyújtani Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.).
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2023. november 30. napjáig dönt.

A döntést követően a polgármester legkésőbb 2024. február 15. napjáig gondoskodik a tüzelőanyag kiszállíttatásáról.

A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A kérelem nyomtatványokat Igar Község Önkormányzatánál (7015 Igar, Fő u. 1.), és Kozma Katalin falugondnoknál lehet beszerezni.

Igar, 2023. október 2.

 Tisztelettel:

                                                                                  Molnár István s. k.

                                                                                            polgármester

70 év feletti időskorúak települési támogatása

HIRDETMÉNY

 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy  Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló  8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 16.§-a alapján 70 év feletti időskorúak települési támogatását nyújt az alábbiak szerint:
Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a 70 év feletti időskorúak települési támogatását nyújtja az Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő, a tárgyév december 31. napjáig a 70. életévét betöltött időskorú lakos részére.
A támogatás iránti kérelmet minden év május 1 – május 31. között lehet benyújtani az  5. melléklet  szerinti formanyomtatványon. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás mértéke 15.000.- Ft/fő.
A támogatásról a polgármester legkésőbb június 10. napjáig dönt.
A támogatás kifizetésére a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.

Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2023. 04. 25.
Tisztelettel:
Molnár István
polgármester

70 év feletti időskorúak települési támogatása

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 16.§-a alapján 70 év feletti időskorúak települési támogatását nyújta az alábbiak szerint:
Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a 70 év feletti időskorúak települési támogatását nyújtja az Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő, a tárgyév december 31. napjáig a 70. életévét betöltött időskorú lakos részére.
A támogatás iránti kérelmet minden év május 1 – május 31. között lehet benyújtani az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás mértéke 15.000.- Ft/fő.
A támogatásról a polgármester legkésőbb június 10. napjáig dönt.
A támogatás kifizetésére a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2023. 04. 25.
Tisztelettel:
Molnár István
polgármester

 

Óvodai jelentkezés és beiratkozás 2023

Óvodai jelentkezés és beiratkozás – 2023
Igari Csipet Óvodában

2023. április 12től 14-ig 10.00- 12.00 óra között

(Igar Fő utca 1. az óvodában)


A három éves kortól kötelező óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Kötelező tehát beíratni azt a gyermeket, aki 2023. december 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget a kötelezettségének, szabálysértést követ el.

Az intézmény, tehát fogadja azt a gyermeket, aki 2023. december 31. napjáig a harmadik életévét betölti.
Igar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (II.24.) határozatában engedélyezi Igar település közigazgatási területén kívül élő gyermekek befogadását

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Óvodai jelentkezési lap (kitöltve) a nyomtatvány letölthető a (ide kattintva), illetve beszerezhető az intézményben.
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.
 • a statisztikai nyilvántartásokhoz az alábbi igazolások szükségesek:
 • tartós beteg esetében igazolás emelt családi pótlékról a Magyar Államkincstártól
 • gyermekvédelmi támogatásról határozat
 • 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a családi pótlék összegéről igazolás
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok

Magyarországon történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

A beiratkozási eljárás során a következő nyomtatványokat kell még a szülőnek kitölteni:

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy gyámhivatali határozat, vagy bírósági ítélet, vagy gyám esetén: gyámhivatali határozat)
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 • nyilatkozat a szűrővizsgálatokon való részvételről.
 • nyilatkozat a kiskorú gyermek átvevő személyéről, személyekről
 • nyilatkozat a kiskorú gyermek fényképezéséről, képek nyilvános használatáról,
 • nyilatkozat az esetleges fejtetvesség irtásának megkezdéséről.

 

Kelt: Igar, 2023. március 20.

Tóth Ágota Krisztina
intézményvezető

Igazgatási szünet

TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2022. (III. 7.) Korm. rendeletben, valamint a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletében biztosított lehetőséggel élve

 2022. DECEMBER 22. napjától – 2023. JANUÁR 6. napjáig 

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL

a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére.

A Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségének épülete az igazgatási szünet ideje alatt ZÁRVA tart.

Az utolsó ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2022. december 21. (szerda)

Az első ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2023. január 9. (hétfő)

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés a munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

Az igazgatási szünet időtartama alatt sürgős, halaszthatatlan ügyekben, munkaidőben 8:00 és 16:00 óra között az alábbi telefonszámok hívhatók:

Kozma Katalin tanyagondnok 1. – 06/30-230 7360

Hadi Éva tanyagondnok 2. – 06/30-019 1065

Kizárólag haláleset anyakönyvezése miatt – 06/30-397 3207

Dr. Kardos Tamás jegyző – 06/30-560-3975

 

 Dr. Kardos Tamás s. k. jegyző