Hirdetmény tüzifa támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek Igar Község Önkormányzata

tűzifa támogatást

 

tud biztosítani. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

 

  1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít annak az Igar község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ és
  2. a) aktív korúak ellátására,
  3. b) időskorúak járadékára,
  4. c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, valamint
  5. d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
  6. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  7. f) gyermekét egyedül nevelő szülő,
  8. g) 72 éven felüli,
  9. h) ápolási díjban részesül.

 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

  1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

 

Egyéb feltételek:

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul, melyhez a szükséges igazolásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.

A kérelmeket 2021. november 1. napjától 2021. november 30. napjáig lehet benyújtani Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.).

Igar-Vámon (orvosi rendelő) hétfő és szerdai napokon 12:30-13:00 óráig, Igar-Vámszőlőhegyen (Művelődési Ház) hétfő és szerdai napokon 12:00-12:30 óráig ügyintézőnknél leadhatóak a kérelmek.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2021. december 31. napjáig dönt.

 

A döntést követően a polgármester – a tűzifa Önkormányzatunkhoz történő megérkezését követően – de legkésőbb 2022. február 15. napjáig gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.

A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

A kérelem nyomtatványokat Igar Község Önkormányzatánál (7015 Igar, Fő u. 1.) lehet beszerezni.

 

Igar, 2021. november 2.

 

Tisztelettel:

                                                                                    Molnár István s. k.

                                                                                              polgármester

14 éven aluli gyermekek települési természetbeni támogatása

Tisztelt Szülők!

Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló  8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére minden év decemberében Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő 14 éven aluli gyermek részére települési természetbeni támogatást nyújt.

14 éven alulinak számít az a gyermek, aki a tárgyév december 31. napjáig a 15. életévét nem töltötte be.

A támogatás iránti igényt minden év november 1. – november 30. között lehet benyújtani a fenti rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

A természetbeni támogatás értéke 15.000.- Ft/fő

A támogatásról a polgármester legkésőbb december 10. napjáig dönt.
A települési támogatás kiosztására a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2021.október 29.

Tisztelettel:

Molnár István s.k.
polgármester

1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékműsor

Igar Község Önkormányzata sok szeretettel várja Önt és családját
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsorára.

Időpont: 2021, október 23. 14:00

Helyszín: Igar – Vámszőlőhegy, Művelődési Ház
Az igari faluháztól és az igari-vámi közösségi háztól buszjárat indul.
A busz indulása: Igar, Falház 13:30
Igar-Vám, Közösségi Ház 13:40

Központi orvosi ügyelet rendelője

A Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1. napjától Társaságunk élátja el a Simontornyi ügyeleti feladatokat, melynek ellátási területe kiterjed Belecska, Dég, Fürged, Gyönk, Igar, Kisszékely, Mezőszilas, Nagyszékely, Ozora, Pincehely, Pálfa, Simontornya, Tolnanémedi község közigazgatási területeire.

A központi orvosi ügyelet rendelője:

7081. Simontornya, Hársfa utca 39.

Ügyeleti időszak:

hétköznap: 16 órától másnap reggel 8:00 óráig

hétvégén és ünnepnapokon: 8:00 órától másnap 8: 00óráig.

Bursa Hungarica Pályázati kiírás 2022. forduló

Igar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját.

 

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022. tanév II. féléve és a 2022/2023. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2022/2023. tanév, 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév)

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve az alábbi linkeken:

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Benyújtási határidő: 2021. november 5.

Igar, 2021. október 4.

Molnár István s.k.
polgármester