Igazgatási szünet

TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2022. (III. 7.) Korm. rendeletben, valamint a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletében biztosított lehetőséggel élve

 2022. DECEMBER 22. napjától – 2023. JANUÁR 6. napjáig 

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL

a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére.

A Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségének épülete az igazgatási szünet ideje alatt ZÁRVA tart.

Az utolsó ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2022. december 21. (szerda)

Az első ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2023. január 9. (hétfő)

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés a munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

Az igazgatási szünet időtartama alatt sürgős, halaszthatatlan ügyekben, munkaidőben 8:00 és 16:00 óra között az alábbi telefonszámok hívhatók:

Kozma Katalin tanyagondnok 1. – 06/30-230 7360

Hadi Éva tanyagondnok 2. – 06/30-019 1065

Kizárólag haláleset anyakönyvezése miatt – 06/30-397 3207

Dr. Kardos Tamás jegyző – 06/30-560-3975

 

 Dr. Kardos Tamás s. k. jegyző

Meghívó közmeghallgatásra

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

 Értesítem Igar Község lakosságát, hogy

az Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. OKTÓBER 24. napján (hétfőn) 1400 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.

 Az ülés helye:   Igar-Vámszőlőhegy, Művelődési Ház

7016 Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi Sándor utca 93.

 Napirendi pontok:

  1. Polgármesteri tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

Előterjesztő: Molnár István polgármester

  1. Közérdekű kérdések, javaslatok

 

 A közmeghallgatásra községünk lakosait tisztelettel meghívom.

 A képviselő-testület a közmeghallgatáson részt venni kívánó Igaron és Igar-Vámon élő lakosok részére (oda-vissza) igény esetén buszjáratot biztosít.

 A busz 13:30-kor Igar, Fő utca 1. számú ház elől indul (Községháza), majd ezt követően

13:40-kor Igar-Vámon a Közösségi Háznál (Igar-Vám, Kossuth u. 42.) lehet felszállni.

Igar, 2022. október 7.

Molnár István s. k.
polgármester

Bursa Hungarica pályázati kiírás 2023

Bursa Hungarica pályázati kiírás 2023

 Igar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulóját.

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. RÉSZLETEK IDE KATTINTVA

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. RÉSZLETEK IDE KATTINTVA

 Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2022/2023. tanév II. féléve és a 2023/2024. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2023/2024. tanév, 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve a www.igar.hu oldalon.

Bursa Hungarica A típusú pályázati kiírás

Bursa Hungarica B típusú pályázati kiírás

Benyújtási határidő: 2022. november 3.

Igar, 2022. október 3.

Molnár István s.k. polgármester

Lakossági barnakőszén felmérés 2022

A Magyar Államkincstár a későbbi döntések meghozása érdekében lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében az önkormányzat segítségét kéri.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Tájékoztatjuk a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy igényeiket a mellékelt nyomtatványt kitöltve személyesen behozhatják a Hivatalba, vagy a kitöltött nyomtatványt elküldhetik a igarphiv@gmail.com email címre.

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28. 16.00.

Lakossági barnakőszén felmérés NYOMTATVÁNY

 

Az önkormányzat egyetlen feladata, hogy az igények szerinti mennyiséget összesítve továbbítsa a Magyar Államkincstár felé elektronikus úton, sem a döntésekben, sem a későbbi esetleges elosztásban az önkormányzat nem kap szerepet.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!