Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek Igar Község Önkormányzata

tűzifa támogatást

 

tud biztosítani. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

 

  1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít annak az Igar község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ és
  2. a) aktív korúak ellátására,
  3. b) időskorúak járadékára,
  4. c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, valamint
  5. d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
  6. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  7. f) gyermekét egyedül nevelő szülő,
  8. g) 72 éven felüli,
  9. h) ápolási díjban részesül.

 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

  1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

 

Egyéb feltételek:

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul, melyhez a szükséges igazolásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.

A kérelmeket 2021. november 1. napjától 2021. november 30. napjáig lehet benyújtani Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.).

Igar-Vámon (orvosi rendelő) hétfő és szerdai napokon 12:30-13:00 óráig, Igar-Vámszőlőhegyen (Művelődési Ház) hétfő és szerdai napokon 12:00-12:30 óráig ügyintézőnknél leadhatóak a kérelmek.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2021. december 31. napjáig dönt.

 

A döntést követően a polgármester – a tűzifa Önkormányzatunkhoz történő megérkezését követően – de legkésőbb 2022. február 15. napjáig gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.

A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

A kérelem nyomtatványokat Igar Község Önkormányzatánál (7015 Igar, Fő u. 1.) lehet beszerezni.

 

Igar, 2021. november 2.

 

Tisztelettel:

                                                                                    Molnár István s. k.

                                                                                              polgármester