H I R D E T M É N Y

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek Igar Község Önkormányzata

barnakőszén formájában szociális célú tüzelőanyag támogatást

tud biztosítani. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

 

§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 10 q barnakőszenet (a továbbiakban: tüzelőanyag) biztosít annak a Igar község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki lakóháza elsődleges fűtésére olyan módszert alkalmaz, amely alkalmas a barnakőszénnel történő üzemeltetésre és aki

a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban és a rendkívüli települési támogatásban részesülők) jogosult, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) gyermekét egyedül nevelő szülő,
g) 72 éven felüli,
h) ápolási díjban; gyermekek otthongondozási díjában részesül.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

§ (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Egyéb feltételek:

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul, melyhez a szükséges igazolásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.
A kérelmeket 2023. október 1. napjától 2023. október 31. napjáig lehet benyújtani Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.).
A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2023. november 30. napjáig dönt.

A döntést követően a polgármester legkésőbb 2024. február 15. napjáig gondoskodik a tüzelőanyag kiszállíttatásáról.

A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A kérelem nyomtatványokat Igar Község Önkormányzatánál (7015 Igar, Fő u. 1.), és Kozma Katalin falugondnoknál lehet beszerezni.

Igar, 2023. október 2.

 Tisztelettel:

                                                                                  Molnár István s. k.

                                                                                            polgármester