Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató 1. verzió kiadási dátuma: Igar, 2020.12.01.

Kötelezettségvállalás

Személyes adatainak védelme a elsődleges és legfontosabb feladata a Igar.hu weboldal tulajdonosának, Igar Község Hivatalának. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek. A Igar Község Hivatalánál minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket. Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

Adatkezelési Tájékoztató

Igar Község Hivatalos weboldala
Kiadó: Igar Község Önkormányzata
Cím: 7015 Igar Fő utca 1.
Telefon+36 25 506 104
Telefax+36 25 506 104  (207-es mellék)
E-mail: hivatal@igar.hu

adószám: 15727639-2-07

Elérhetőség: https//igar.hu
Felelős kiadó: Molnár István polgármester
Tartalomszerkesztő: Igar Község Önkormányzata, Molnár István polgármester, Hadi Éva alpolgármester

Szerkesztőség: Igar Község Önkormányzata
Cím: 7015 Igar Fő utca 1.

Honlap fejlesztés: https://webshopcompany.hu
Tárhely szolgáltatás: webshopcompany.hu

Az adatkezelőre és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatok
Az adatkezelő neve: Igar Község Hivatal
Székhelye: 7015 Igar Fő utca 1.
Telefonszáma:  +36 25 506 104
E-mail címe: igarphiv@gmail.com
Az adatkezelő képviselője:
Az adatvédelmi tisztviselő neve: HANGANOV Kft. – Dr. Török Tamás Sándor
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: drtorok.tamas@hanganov.hu

Adatkezelési Tájékoztató összefoglalója
Első publikálás: 2020.12.01.

Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen dokumentum a Igar Község Önkormányzat 7015 Igar Fő utca 1. alatt található önkormányzat adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Az Igar.hu webáruházon (továbbiakban weboldal) keresztül Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a Igar Község Önkormányzattal való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

Igar Község Önkormányzata alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:
Weboldalon keresztül saját elhatározásból küldött üzenettel – név, cím, email cím, telefonszám
Igar.hu facebook oldal ( https://facebook.hu/igar.közseg)illetve működtetése során kommunikáció a látogatókkal, például a látogatóval való informális kapcsolatfelvétel – a látogatók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a weboldalnak a Facebookon keresztül. A weboldal megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.

Adatfeldolgozók
Igar Község Önkormányzata az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére nem vesz igénybe külön adatfeldolgozó céget, a feldolgozást a Igar Község Önkormányzatánk munkatársai végzi.

Adattovábbítások
Az interneten elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatok adatvédelmi tájékoztatóját ITT érheti el.

Adatkezelési Tájékoztató TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
4. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja
5. A személyes adatok címzettjei
6 A személyes adatok tárolásának időtartama
7. Az érintett jogai
8. A hozzájárulás visszavonásának joga
9. A személyes adat szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei
10. Panaszhoz való jog
11. Eljárási szabályok
12. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
13. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok
14.Adatbiztonsági intézkedések
15. Kapcsolatok
16. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

1.Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről Igar Község Önkormányzat 7015 Igar Fő utca 1. alatt gyűjt és kezel.
Igar Község Önkormányzat 7015 Igar Fő utca 1. adószáma: 15727639-2-07
Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://igar.hu weboldalt  vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba hivatalunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén: hivatal@igar.hu  Telefonszám: +36 25 506 104.

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Igar Község Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://igar.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

4. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A Hivatal a személyes adatokat jellemzően közérdekből, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata ellátásához kapcsolódóan kezeli.

5. A személyes adatok címzettjei

A Hivatal az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet.

6  A személyes adatok tárolásának időtartama

A Hivatal a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli.

7. Az érintett jogai

Amennyiben az Ön személyes adatát a Hivatal kezeli, úgy – a GDPR rendelkezéseire figyelemmel – Ön érintettnek minősül, ennek okán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáférhet személyes adataihoz;
b) kérheti személyes adatai helyesbítését,
c) kérheti személyes adatai törlését;
d) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását;
e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
f) megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

a) A hozzáféréshez való jog

Önt megilleti az a jog, hogy a Hivataltól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték,vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásnak időtartama;
 • az érintettet megillető jogok;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panaszhoz való jogról;
 •  amennyiben a személyes adatokat nem Ön bocsátotta a Hivatal rendelkezésére,úgy az adatok forrásának megjelölése;
 • az automatizált döntéshozatal ténye

b) A helyesbítéshez való jog

Amennyiben Ön erre vonatkozó kérelmet terjeszt elő a Hivatalnál, úgy a Hivatal kérelmére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel Ön jogosult arra, hogy kérje – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését.

c) A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi indokok valamelyike az Ön esetében fennáll, úgy Ön jogosult arra a GDPR 17. cikke szerint, hogy – kérelme alapján – a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből a Hivatal azokat gyűjtötte, vagy más módon kezelte;
 •  amennyiben a személyes adatok kezeléséra az ön hozzájárulása alapján került sor, és hozzájárulását visszavonja, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapon nincs helye;
 • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
 • a személyes adatokat a Hivatalra, mint adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint a törléshez való jog az ott írt korlátozások mellett illeti meg Önt, így nem illeti meg abban az esetben, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Hivatal részéről jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű, vagy a Hivatalra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke szerint Ön kérheti a Hivataltól az adatkezelés korlátozását, amennyiben az alább feltételek valamelyiket teljesül

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatok pontosságára irányuló ellenőrzés idejéig;
 • adatkezelés jogellenessége esetén az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azt jogi igényeivel összefüggésben;
 • amennyiben Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő, vagy az érintett jogos indokai élveznek – e elsőbbséget.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

e) A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ha a Hivatal a személyes adatait közérdekű, vagy közhatalmi tevékenysége során, valamint, ha az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeire figyelemmel kezeli.

Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, úgy a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön igénye érvényesítéséhez fűződő jogával szemben.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Tárgyi jog kizárólag abban az esetben illeti meg Önt, amennyiben a Hivatal az adatait az Ön hozzájárulása, alapján, vagy szerződés teljesítésével összefüggésben kezeli és az adatkezelés automatizált módon történik.

8. A hozzájárulás visszavonásának joga

A Hivatal tájékoztatja, hogy – amennyiben az Ön személyes adatait hozzájárulása alapján kezeli -, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás iránti kérelmét az adatot kezelő szervezeti egységhez, vagy a Hivatal fenti elérhetőségeire címezve tudja előterjeszteni.

A Hivatal tájékoztatja, hogy jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreire tekintettel a Hivatalban folytatott személyes adatkezelésekre jellemzően a Hivatal jogszabályban meghatározott közérdekű, vagy közhatalmi tevékenysége során kerül sor (GDPR 6. cikk e) pont). Nem kizárt, hogy a Hivatal a GDPR 6. cikkében meghatározott egyéb jogalapokon (pl. szerződés teljesítése, hozzájárulás, stb.) is kezeljen személyes
adatokat, azonban a jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó, közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásban a törléshez és az adathordozhatósághoz való jog nem érvényesül.

9. A személyes adat szolgáltatásának alapja, az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei
A Hivatal jogszabályban meghatározott közérdekű, vagy közhatalmi tevékenységéből következően a személyes adatok adott ügytípussal összefüggő szolgáltatását jellemzően jogszabály írja elő, mely adatok szolgáltatása szükséges az adott ügy elintézéshez, ennek okán az előírt adatok szolgáltatásnak elmaradása hiányában előfordulhat, hogy a Hivatal kérelmét nem tudja elintézni.

10. Panaszhoz való jog
A Hivatal tájékoztatja, hogy az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy, amennyiben a Hivatal személyes adatait a GDPR-ral ellentétesen kezeli, úgy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

A felügyeleti hatóság adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

11. Eljárási szabályok
A Hivatal tájékoztatja, hogy – amennyiben jelen tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerinti – kérelmet terjeszt elő a Hivatalnál, úgy a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, valamint azok mellőzésének indokairól.

A tájékoztatást a Hivatal ingyenesen biztosítja azzal, hogy amennyiben az Ön kérelme megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Hivatal az intézkedéssel kapcsolatos adminisztratív költségek összegének megfelelő díjat számíthat fel.

Figyelemmel arra, hogy a Hivatal megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok illetéktelen behatásoktól való védelme érdekében, amennyiben a személyes adataival kapcsolatos kérelmet kíván előterjeszteni, úgy azt a Hivatal kizárólag abban az esetben teljesíti, amennyiben az Ön személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresését szóban, írásban, vagy elektronikus úton is előterjesztheti az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül, vagy a Hivatal fenti elérhetőségei bármelyikén.
A Hivatal fentieken túl tájékoztatja, hogy a feladat,- és hatáskörébe tartozó konkrét ügyekben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából fenti elérhetőségeken, vagy az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egység közvetlen megkeresése útján tájékoztatást kérhet.

12. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

A https://igar.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak. Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá. Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A weboldalakon használt cookie-k:

 • Analitika, követő
 • Felhasználó azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket. Az igar.hu weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a következőkre használhatók fel:

 • számlálják a weboldal látogatóit;
 • figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak;
 • következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
 • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;
 • meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén; vagy

13. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek. Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

Előfordulhat, hogy az igar.hu Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Igar Község Hivatalát ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Igar Község Hivatala mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például felhasználó- nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

14. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
 • titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon hivatali munkatársak férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

15. Kapcsolatok

Igar.hu weboldal illetve Igar Község FB oldala tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a webodlalunkra. Ha Ön elhagyja az igar.hu weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

16. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.